Witryna edukacyjna Kancelarii Senatu RPPomiń nawigację

Senat II RP - Ustrój

Pierwsze wybory do sejmu w II Rzeczpospolitej odbyły się w styczniu 1919 roku. Wybrany w ich wyniku sejm ustawodawczy zebrał się pod koniec lutego i uchwalił małą Konstytucję. Zawierała ona tymczasowe przepisy oraz zasady ustrojowe państwa polskiego. Sejm ten składał się tylko z izby poselskiej. W dyskusji nad ustrojem Polski rozważano różne systemy parlamentarne, od sejmu jednoizbowego, dwuizbowego o ograniczonej roli senatu, do szerokich uprawnień izby wyższej. Ostatecznie Konstytucja uchwalona 17 marca 1921 r. wprowadziła system dwuizbowy. Przedstawicielem narodu miał być parlament, złożony z sejmu  (izba poselska) i senatu. Posłowie i senatorowie pochodzili z wyboru, a kadencje tych izb rozpoczynały i kończyły się razem. Senat i sejm, jako zgromadzenie narodowe, wybierały razem prezydenta Rzeczpospolitej. Senat mógł opiniować ustawy oraz w ograniczony sposób kontrolować rząd. Na podstawie nowej konstytucji w 1922 roku wybrano Sejm i Senat I kadencji.