Witryna edukacyjna Kancelarii Senatu RPPomiń nawigację

Senat - Konstytucja

W Polsce obowiązuje konstytucja uchwalona 2 kwietnia 1997 r. Stanowi ona najwyższe prawo Rzeczypospolitej Polskiej. Konstytucja, zwana również ustawą zasadniczą, określa ogólne zasady ustroju politycznego i społeczno-gospodarczego państwa oraz wskazuje źródła powszechnie obowiązującego prawa w naszym kraju. Konstytucja zawiera przepisy dotyczące praw i wolności obywateli oraz reguluje zasady stosunków między obywatelami i państwem.

Ustawa ta określa strukturę i kompetencje organów państwa (Sejmu, Senatu, Prezydenta RP, Rady Ministrów i administracji rządowej, samorządu terytorialnego, sądów, trybunałów, oraz organów kontroli państwowej np. Najwyższej Izby Kontroli).

Konstytucja reguluje również ogólne zasady tworzenia prawa w Polsce, w tym warunki wprowadzenia zmian do ustawy zasadniczej. Jest ona nadrzędna w stosunku do innych źródeł prawa, których przepisy muszą być zgodne z konstytucją.