Witryna edukacyjna Kancelarii Senatu RPPomiń nawigację

Senat - Obrady Senatu

Pierwsze posiedzenie Senatu RP

Pierwsze posiedzenie Senatu RP nowej kadencji zwołuje Prezydent RP w ciągu 30 dni od dnia wyborów. Zwykle dniem pierwszego posiedzenia senatu jest termin pierwszego posiedzenia Sejmu RP. Od tego momentu rozpoczyna się czteroletnia kadencja obu izb parlamentu.

Prezydent RP w krótkim przemówieniu otwiera posiedzenie Senatu powołując na przewodniczącego najstarszego wiekiem senatora. Marszałek Senior składa ślubowanie senatorskie następującej treści:

"Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej."

Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania "Tak mi dopomóż Bóg".

Następnie Marszałek Senior powołuje spośród najmłodszych wiekiem senatorów trzech sekretarzy pierwszego posiedzenia. Przy ich pomocy odbiera ślubowanie od senatorów obecnych na posiedzeniu. Po tej uroczystości przeprowadzany jest wybór marszałka Senatu. Kandydatem na marszałka może być senator zgłoszony przez co najmniej 10 senatorów. Przebieg tajnego głosowania na marszałka (i wicemarszałków) określa art. 6 ust.2 Regulaminu Senatu RP. Po wyborze marszałka senatu wybierani są również wiecemarszałkowie (nie więcej niż czterech) oraz sekretarze Senatu.